පීදෙන්න මල් කැකුලුළු

14407597_1176519775755711_1214287143_nපිපාසිතව දඟලන
අමනුෂ්‍ය මිනිසුන්
ගිජු දෙනෙත් අයාගෙන
සොයන විට ගොදුරු
දියේ ගිලෙන්නා හට
පිදුරු ගහත් නුගක් සේ
දෝත බදා දඟලද්දී
පීදී නොපීදී විකසිත
වතුසුද්ද මල් කැකුළු
පොඩිකර තලන කහබිලියා
ගෑවුණ වල් හිවල් රෑන් නින්දාවකි
ඉඩහසර සකස්කර දුන්
මවුන්ගේ කුසටත් දනිත් නම්
එමව් දේවිද,
තිරසන් අසමජ්ජාත අමානුෂ
පුතුන් හට ඉපදෙන්නට ඉඩක්
ජීවිත ජීවත් කරවන
මහා පොළවට බරක් වන්නට
කළලය බොකු පිටින්
අමු අමුවේම දෝතින්ම
උගුල්වා මිහිදන් කර පස්යට
පොහොර කර සැනසී
නෙතුපියා සුසුමකින් පිටකර
පාපිතර ආත්මය
හිස් අහසට ඉඩදී
පිපෙන්නට වතුසුද්ද මල් කැකුළු…

ෆාතිමා බෙසූනා

Advertisements

சாத்திய யன்னல்கள்

14725556_10154313763437550_4588300825694444641_nஆயிரம் அபூர்வ ஆடைகள் துறந்து
அழுக்காடை
வெங்காய வாடையுடனவள்
வாவென்று கூடவழைக்காமல்
உள் செல்வாள்

என்னுள்ளம் வெளிச்செல்ல
ஏதொவொன்று உட்செல்லும்.

இல்லையென்பதவளுக்கு
இனிக்கும் வார்த்தை….

இதுவரை காலமும் நான்

Continue reading சாத்திய யன்னல்கள்

கணணியை பாதுகாக்க சில வழிகள்

531850_439114392822474_1579557461_nUpdates செய்தல்: கணினியில் பதியப்பெற்ற ஒப்பறேற்றிங் சிஸ்ரத்திற்கான Updates அவ்வப்போது உட்புகுத்துங்கள். அல்லது கணினியே அவற்றை தானாகப் பெற்று அவ்வப்போது உட்புகுத்த கணினியை Schedule செய்யுங்கள். அவை கணினிக்கு பாதுகாப்பையும், பல மேலதிக வசதிகளையும் ஏற்படுத்தக் கூடியனவாக இருக்கும். Continue reading கணணியை பாதுகாக்க சில வழிகள்

Advertisements

GNN

%d bloggers like this: